Publicerat den 26 juni 2021

Glädjande nog så minskar smittspridningen av COVID-19 i samhället och vaccineringen har börjat komma igång ordentligt. De nationella råden och i förekommande fall regionala kompletteringarna anpassas löpande utifrån aktuellt smittspridningsläge.

Jaktretriverklubben uppdaterar därför sina riktlinjer – både för dig som deltar och för oss som planerar och genomför verksamhet. 

I och med att vaccineringen ännu inte är genomförd förd alla så behöver både vi alla - du som är helt vaccinerad, delvis klar med din vaccinering och du som ännu inte har vaccinerat dig alls – tillsammans hjälpas åt och följa dessa riktlinjer:  

För dig som deltar: 

 • Håll dig uppdaterad om de råd och riktlinjer som gäller alla och envar.
 • Om råd och riktlinjer skärps efter det att du har anmält dig så att ditt deltagande inte är lämpligt får du anmälningsavgiften återbetald efter att du har kontaktat oss.
 • Om du har symptom som kan härröras till COVID-19 – stanna hemma.
  Du får anmälningsavgiften tillbaka efter att du har kontaktat oss.
 • Håll avstånd till alla – både utomhus och i förekommande fall inomhus
 • Ta med handsprit, se till att tvätta händerna ofta
 • Vi överlämnar inga dummies eller vilt till varandra. Använd handskar under genomförande.
 • Följ anvisningar från provledare/funktionärer på plats.

För verksamheten: 

 • Provledare planerar upplägget så att varje person har ett utrymme om minst fem kvadratmeter för att undvika trängsel vid utomhusarrangemang.
 • Max 100 personer finns på plats samtidigt vid utomhusarrangemang, inklusive deltagare, funktionärer och i förekommande fall publik.
 • Vi ser till att det finns handsprit tillgängligt. Alla tillser god handhygien.
 • Vi lägger upp prov och andra aktiviteter så att alla kan hålla avstånd på drygt en meter från varandra, t.ex. på parkeringsplatser, uppehållsställen för funktionärer, åskådarplatser, plats för anmälan, prisutdelning och genomförande av verksamheten.
 • Vi överlämnar inga dummies eller vilt till varandra. Använd handskar under genomförande.
 • Vi informerar både deltagare och funktionärer om anpassningarna inför start och under genomförandet.
 • Om det behövs så anslås vi information på plats – till exempel vid parkeringsplatser och åskådarplatser.
 • Om det behövs så märker vi upp platser för åskådare etc. så att vi kan hålla avstånd
 • Deltagare som inte följer provledare/funktionärers anvisningar avvisas från platsen.
 • Vi tar också hänsyn till det som gäller för de som deltar enligt ovan


Publicerat den 16 april 2021

Då det både finns nationella allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och att det förekommer lokala/regionala rekommendationer från smittskyddsläkare uppdaterar Jaktretrieverklubben sina riktlinjer – både för dig som deltar och till oss som planerar och genomför verksamhet. Då både smittspridningen och därmed de allmänna råden och rekommendationerna ständigt förändras behöver vi hjälpas åt för att vi ska kunna genomföra verksamhet på ett så säkert sätt som möjligt.
Vi behöver därför ta ett gemensamt ansvar – både du som deltar och vi som planerar och genomför verksamhet.

Jaktretrieverklubbens bedömning är att vi kan genomföra utomhusverksamheter om vi tillsammans beaktar nedanstående förhållningssätt.
Till grund för detta ställningstagande ligger råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten till verksamheter och de riskbedömningsverktyg som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller.
Om de allmänna råden och riktlinjerna ändras tar Jaktretrieverklubben löpnande ställningstagande till om nedanstående behöver justeras.


För dig som deltar:

 • Håll dig uppdaterad om de råd och rekommendationer som gäller alla och envar. Tänk på att det kan finnas lokala/regionala råd och rekommendationer som kan vara mer restriktiva än de nationella. Du kan till exempel ta del av dessa via www.folkhalsomyndigheten.se eller www.krisinformation.se

 • Om råden och riktlinjerna skärpts efter det att du har anmält dig och betalt så att ditt deltagande inte är lämpligt så får du pengarna tillbaka efter att du har kontaktat oss.
 • Om du har symptom som kan härröras till COVID-19 vill vi att du stannar hemma.
 • Du får pengarna tillbaka om du blir sjuk i ett sent skede efter att du har kontaktat oss.
 • Ta med handsprit, se till att hålla god handhygien och håll under hela eventet avstånd till andra deltagare – även på parkeringsplatser etc.
 • Vi överlämnar inga dummies eller vilt till varandra – lägg dessa på av domare/provledare anvisad plats. Använd handskar under genomförande.
 • Var inte på plats längre än vad du behöver – kom i tid till din anvisade tid och lämna när du är klar.
 • Ta inte med familj eller bekanta om inte de också ska delta.
 • Följ anvisningar från provledare/funktionärer på plats.
För verksamheten:

 • Provledare planerar upplägget så att så få som möjligt är på plats samtidigt – t.ex. genom att ha ”slottider” för deltagare. Provledare informerar alla deltagare om förhållningsregler inför eventets start.
 • Vi ser till att det finns handsprit tillgängligt. Alla tillser en god handhygien inför, under och efter genomförandet.
 • Vi lägger upp proven så att både deltagare och funktionärer etc. hela tiden kan hålla avstånd på ett par meter till varandra, t.ex. parkeringsplatser, uppehållsställe för funktionärer, plats för anmälan, prisutdelning och genomförande av verksamheten.
 • Om det behövs så anslår vi information på plats – t.ex. vid parkeringsplats.
 • Om provledare under planering inför prov gör bedömningen att deltagarantal behöver begränsas så görs detta
 • Vi tar inte emot publik för att minimera antalet deltagare.
 • Vi överlämnar inga dummies/vilt ”hand-till-hand”. Vi använder handskar.
 • Vi håller inte kvar deltagare längre än möjligt utan då deltagare är klara så ombeds de lämna.
 • Vi tar inga gemensamma avslutningsfoton utan tar bilder enskilt.
 • Vi påminner varandra och deltagare om att hålla avstånd under hela genomförandet.
 • Deltagare som inte följer provledares/funktionärers anvisningar avvisas från platsen.
 • Vi tar också hänsyn till de råd och riktlinjer som gäller alla och envar enligt ovan.

Publicerat 29 oktober, 2020

Styrelsen i Jaktretrieverklubben fattar beslut om att ställa in helgens planerade träningsjakt i Skåne.

27/10 fattade Folkhälsomyndigheten beslut om att införa nya lokala allmänna råd i Skåne givet smittspridningen av COVID-19.

Råden är mer långtgående än de råd som gäller hela landet och riktar sig både till verksamheter och till enskilda.
Länsstyrelsen i Skåne har också fattat beslut om striktare regler.

Saxat ur riktlinjerna:

Alla över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.

Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Att träffa personer utöver de man bor tillsammans med eller träffar regelbundet ökar risken för smitta.

Föranlett detta fattar Jaktretrieverklubbens styrelse beslut om att ställa in helgens planerade träningsjakt i Skåne. Vi är medvetna om att detta beslut kommer med mycket kort varsel – men självklart måste vi göra vad vi kan för att minska risken för smittspridning.
Anmälningsavgifter kommer givetvis att återbetalas.

Med förhoppning om att smittspridningen minskar så att vi tillsammans kan fortsätta träna och pröva våra hundar och oss själva. 

Jaktretrieverklubbens styrelse. 


https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d5fe792c4bbc4f508b7a857c1f4edf5a/inforande-av-lokala-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-skane-lan-folkhalsomyndighetens-beslut-27-okt-2020.pdf 

https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—skane/2020-10-27-lansstyrelsen-beslutar-om-ett-fortsatt-publiktak-pa-50-personer-i-skane.html


Publicerat 19 juli, 2020

JRK styrelse har utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer anpassat planeringen av årets verksamhet enligt följande:

 • Tillsvidare utgår planering för årets markprovsmästerskap.
 • Planering för vinnarklassprov fortsätter men genomförande är beroende av att internationella domare kan delta.
 • Du som inte har symptom som kan tyda på COVID-19 infektion är välkommen att delta från hela Sverige. Återbetalning sker utan uppvisande av läkarintyg om du blir sjuk.
 • Maximalt antal deltagare 50st inklusive funktionärer.
 • Föranmälda åhörare och publik kan i förekommande fall vara välkomna efter kontakt med arrangör under förutsättning att maximalt antal deltagare ej överskrider 50 personer.
 • Deltagare som under eventet känner av symptom ska avbryta och lämna verksamheten.
 • Deltagare som har vad Folkhälsomyndigheten kallar samhällsviktiga funktioner och de som utgör särskilda riskgrupper uppmanas nogsamt ta del av eventets upplägg och riskreducerande åtgärder.
 • För samtliga deltagare är god handhygien viktigt. Alla deltagare förväntas ta med egen handsprit eller motsvarande för att säkerställa god handhygien. Alla deltagare använder handskar vid hantering av hundar, dummies och vilt. Dummies och vilt hanteras enligt arrangörs direktiv på plats.
 • All verksamhet sker utomhus och samtliga ska hålla avstånd till varandra under hela eventet.
 • Anslag och muntliga anvisningar ska i förekommande fall följas.
 • Tänk till på hur du reser till och från aktiviteterna och undvik att utsätta dig själv eller andra för ökad smittorisk.
 • För de som påverkas av detta kommer i förkommande fall återbetalning ske genom styrelsens försorg.

JRK gör anpassningar enligt Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Vid ändringar från Folkhälsomyndigheten kommer våra anpassningar vid behov ändras. Tillsammans med er deltagare, som också följer de råd och riktlinjer som gäller enskilda, kan vi göra detta till ett bra år – för oss själva och våra hundar.

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen.

P.S Har du några frågor angående våra anpassningar kopplat till COVID-19 är du välkommen att kontakta oss på:

pr@jaktretrieverklubben.se

Som grund för beslut och anpassningar har bland annat följande ingångsvärden och riskbedömningsmallar använts.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf?fbclid=IwAR3oyFxg1oLvNAduvpMPpOAfke8cEof77WYAsuxIEGang8P0A7Qco5oxBgA


Publicerat 31 maj, 2020

JRK styrelse har sett över planerad verksamhet under resterande del av 2020 föranlett de restriktioner som Folkhälsomyndigheten har gett ut.
Styrelsen har därför beslutat att följande gäller avseende planerad verksamhet under 2020 tills vidare:

 • Tillsvidare utgår planering för årets markprovsmästerskap.
 • Planering för vinnarklassprov fortsätter men genomförande är beroende av att internationella domare kan delta.
 • Tillsvidare planeras bara verksamhet med regionalt deltagande där deltagarna har motsvarande 2 h bilresa/20 mil till aktuellt event.
 • Under förutsättning att alla övriga riktlinjer följs accepterar styrelsen att domare eller i förekommande fall tränare deltar från annan ort.
 • Medlemmar i JRK har förtur. I de fall konflikt uppstår återkopplar arrangör berörda.
 • Maximalt antal deltagare 50 st inklusive funktionärer.
 • Föranmälda åhörare och publik kan i förekommande fall vara välkomna efter kontakt med arrangör under förutsättning att maximalt antal deltagare ej överskrider 50 personer.
 • Ingen med symptom som liknar luftvägsinfektion får delta. Återbetalning sker utan uppvisande av läkarintyg.
 • Deltagare som under eventet känner av symptom ska avbryta och lämna verksamheten.
 • Deltagare som har vad Folkhälsomyndigheten kallar samhällsviktiga funktioner och de som utgör särskilda riskgrupper uppmanas nogsamt ta del av eventets upplägg och riskreducerande åtgärder.
 • För samtliga deltagare är god handhygien viktigt.
  Alla deltagare förväntas ta med egen handsprit eller motsvarande för att säkerställa god handhygien.
  Alla deltagare använder handskar vid hantering av hundar, dummies och vilt.
  Dummies och vilt hanteras enligt arrangörs direktiv på plats.
 • All verksamhet sker utomhus och samtliga ska hålla avstånd till varandra under hela eventet.
 • Anslag och muntliga anvisningar ska i förekommande fall följas.
 • Tänk till på hur du reser till och från aktiviteterna och undvik att utsätta dig själv eller andra för ökad smittorisk.
 • För de som påverkas av detta kommer i förkommande fall återbetalning ske genom styrelsens försorg.

JRK gör anpassningar enligt Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
Vid ändringar från Folkhälsomyndigheten kommer våra anpassningar vid behov ändras.
Tillsammans med er deltagare, som också följer de råd och riktlinjer som gäller enskilda, kan vi göra detta till ett bra år – för oss själva och våra hundar.

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen.

 

P.S Har du några frågor angående våra anpassningar kopplat till COVID-19 är du välkommen att kontakta oss på:

pr@jaktretrieverklubben.se

Som grund för beslut och anpassningar har bland annat följande ingångsvärden och riskbedömningsmallar använts.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/e5185243fa404598a08d4b62f7616249/riskbedomning-evenemang-sammankomster.pdf?fbclid=IwAR3oyFxg1oLvNAduvpMPpOAfke8cEof77WYAsuxIEGang8P0A7Qco5oxBgA 


Publicerat 5 maj, 2020

JRK styrelse har fattat beslut att genomföra planerad verksamhet vid Maltesholm 23-24 maj.
JRK är som alla andra verksamheter skyldiga att följa de allmänna råd och riktlinjer Folkhälsomyndigheten har gett ut med anledning av spridning av COVID-19.

Styrelsen har inför detta event gjort riskbedömning och vidtagit riskreducerande åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och kommer att inför varje kommande verksamhet upprepa detta och publicera utkomsten via hemsida, Facebook etc.

Följande gäller för verksamheten vid verksamheten 23-24/5 vid Maltesholm:

• Max antal deltagare 50st inklusive funktionärer.
o Medlemmar i JRK har förtur. I de fall konflikt uppstår återkopplar styrelsen till berörda.

• Endast regionalt deltagande – för Maltesholmshelgen med andra ord endast deltagare från södra Sverige. Inget internationellt deltagande.

• Betalande åhörare eller publik är tyvärr inte välkomna.

• Ingen med symptom som liknar luftvägsinfektion får delta.
Återbetalning sker utan uppvisande av läkarintyg.

• Deltagare som under eventet känner av symptom ska avbryta och lämna verksamheten.

• Deltagare som har vad Folkhälsomyndigheten kallar samhällsviktiga funktioner och de som utgör särskilda riskgrupper uppmanas nogsamt ta del av eventets upplägg och riskreducerande åtgärder.

• För samtliga deltagare är god handhygien viktigt.
Alla deltagare förväntas ta med egen handsprit eller motsvarande för att säkerställa god handhygien.
Alla deltagare uppmanas använda handskar vid hantering av hundar och dummies.
Dummies överlämnas inte fysiskt utan läggs på anvisad plats.
Dummies kommer att desinficeras.

• All verksamhet sker utomhus och samtliga ska hålla avstånd till varandra under hela helgen – även då vi hälsar på varandra, väntar på vår tur, väntar på toaletten, fikar, äter, på väg till och från aktiviteter såsom t.ex. till och från parkeringsplatser, olika träningsdelar etc.
o Anslag kommer att finnas – följ dessa och muntliga anvisningar.
o Tänk till på hur du reser till och från Maltesholm och undvik att utsätta dig själv eller andra för ökad smittorisk.

• Deltagare som inte följer anvisningar uppmanas lämna tillställningen.

• Den tidigare planerade middagen utgår tyvärr.

• För de som påverkas av detta kommer i förkommande fall återbetalning ske genom styrelsens försorg.

JRK styrelse är medvetna om att dess anpassningar ändrar upplägget för träningshelgen – som traditionellt är ett tillfälle att dels träna hund och inte minst umgås under trevliga former med andra med brinnande hundintresse men vår förhoppning är att vi trots rådande förhållanden och anpassningar kommer ha en trevlig helg.

JRK gör anpassningar enligt Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
Tillsammans med er deltagare, som också följer de råd och riktlinjer som gäller enskilda, kan vi göra detta till en bra helg – för oss själva och våra hundar.

Med vänliga hälsningar/ Styrelsen.

Som grund för beslut och anpassningar har bland annat följande ingångsvärden och riskbedömningsmallar använts.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/information-till-arr…/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/information-till-idr…/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/riskbedomning-evenema…


Publicerat 15 april, 2020

Föranlett den rådande Coronasituationen, beslutande Jaktretrieverklubbens styrelse vid styrelsemötet den 15 april att ställa in all planerad tränings- och provverksamhet fram till Kristi Himmelsfärdshelgen.

Styrelsens inriktning är tillsvidare att fortsätta planera för genomförande av Maltesholmshelgen 23-24 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen).
Givet hur utvecklingen vad gäller smittspridning och därtill kopplade rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer styrelsen noggrant följa utvecklingen och de rekommendationer som ges.

Detta kan komma att påverka detta beslut och/eller upplägget av Maltesholmshelgen.

Styrelsen beslutade vidare att inleda arbete för att överse möjligheterna att under anpassade former under sommarmånaderna kunna genomföra prov och träningar.Publicerat 28 mars, 2020


Med anledning av regeringens beslut den 27 mars, om att förbjuda sammankomster med mer än 50 personer beslöt styrelsen under fredagskvällen att ändra sitt tidigare beslut om prov och träning. Regeringen uttryckte också att insikten om krisens allvar måste delas av alla samt att undvika onödigt resandet för att minimera smittspridning. Risken för smittspridning i samband med prov och träning bedöms låg då det går att säkerställa minst 2 meter avstånd mellan ekipage. Dock är varje ny smittad en ökad belastning på en i dag redan överbelastad sjukvård. Om ökningen fortsätter som myndigheterna befarar kan detta leda till brist på intensivvårdsplatser varför sjukvården kan komma att behöva prioritera vilka som kan få vård. Ur detta perspektiv beslöt JRKs styrelse att ställa in klubbens prov och träningsverksamhet från idag och till och med april månads utgång. Anmälningsavgifter återbetalas.
 
Styrelsen följer löpande regeringen och myndigheters beslut och kan komma att ändra beslut. Det är självklart vår förhoppning att den verksamhet som är planerad att genomföras under maj månad kan genomföras. Just nu går våra tankar till alla de som insjuknat och hoppas att vi genom vårt beslut kan hjälpa till att snabbare få coronapandemin att avklinga.  
 
Jaktretrieverklubbens styrelse